Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare. Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Analiza de risc la securitatea fizică constă în stabilirea consecințelor și probabilităților pentru evenimentele identificate de risc luând în considerare prezența (sau absența) și eficacitatea oricăror mijloace de control. Consecințele și probabilitățile lor sunt ulterior combinate pentru a determina un nivel de risc.

H.G. 301/2012 prevede că adoptarea măsurilor de securitate pentru obiectivele aparţinând după caz ministerelor şi altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, institutelor naţionale de cercetare dezvoltare, societăţilor comerciale, indiferent de natura capitalului social, trebuie să îşi organizeze măsurile de securitate pe baza unei astfel de analize de risc. Documentaţia privind analiza de risc cuprinde:

 • raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;
 • grila de evaluare, specifică obiectului de activitate;
 • documentele-suport.

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:

 • nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;
 • amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii;
 • cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;
 • sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;
 • analizarea riscurilor identificate;
 • estimarea riscurilor la securitatea fizică;
 • stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional;
 • estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat;
 • concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie mecanofizică, precum şi alte măsuri.